OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost You Academy s.r.o., se sídlem Šintava, Budovateľská 327, 925 51 Slovenská republika, IČO: 50 612 867, oddíl Sro, vložka číslo 38845/T, vedená u Okresního soudu Trnava, Slovenská republika.
 2. Predávajiíci je provozovatelem elektronického obchodu na webových sídlech: briantracy.sk, www.briantracy2018.cz,  www.you-academy.sk, (ďalej ako „Internetová stránka“).
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi Prodávajícím, a to společností You Academy (dále jen jako "prodávající") a Kupujícím, kterým může být fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba (dále jako "kupující"), který chtějí vzájemně uzavřít kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále společně jako "smluvní strany"), jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží (dále jako "kupní smlouva").
 4. Zbožím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí vstupenky na konference, semináře a workshopy, knižní tituly a elektronické knihy nabízené Prodávajícím neomezenému počtu třetích osob prostřednictvím internetových stránek briantracy.sk, www.briantracy2018.cz,  www.you-academy.sk (dále jako "zboží").
 5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi You Academy s.r.o. jako Prodávajícím a třetími osobami jako Kupujícími (dále jako „kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci Maximum Achievement 2.0 pořádanou společností You Academy s.r.o., na kterej vystoupí legendární motivační rečník Brian Tracy (dále jako „Konference").
 1. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti You Academy s.r.o jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.

 

Čl. II.

Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

 

 1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu úst. § 2 zákona č. 185/2015 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon").
 2. Zboží, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně podle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuty pouze na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 3. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení You Academy s.r.o jako pořadatele Konference.
 4. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci nenesou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

 

Čl. III.

Předmět koupě

 

 1. Předmětem kupní smlouvy je uzavřetí kupní smlouvy, a to koupě zboží, vstupenky na Konferenci to prostřednictvím webové stránky sk, www.briantracy2018.cz, www.you-academy.sk
 2. V ceně základní vstupenky označené jako "BUSINESS" je 1-denní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a tlumočení, audiozáznam. V ceně vstupenky označené jako" DIAMOND "je 1-denní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály, tlumočení, sezení v sekci "DIAMOND", vstup na Q&A oběd s Brianem Tracym ve vyhrazené sekci jen pro účastníky "DIAMOND". 
 3. V ceně vstupenky není ubytování.
 4. You Academy si vyhrazuje právo zmeniť dátum, místo, mesto anebo stát (SR a ČR) konání Konference v neomezeném rozsahu, o čem v dostatečném časovém předstihu (nejméne 14 dní pred uskutočnením Konference) informuje kupujícího prostredníctvom e-mailu, nebo telefonicky. 
 5. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzení, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami důkladně seznámil před odesláním objednávky, uděluje souhlas kupujícího s reklamačním řádem a potvrzení kupujícího, že se s reklamačním řádem prodávajícího důkladně seznámil před odesláním objednávky a že byl ze strany prodávajícího řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav, potvrzuje, že si prodávající řádně a včas splnil svou povinnost dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), a potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 6. Kupující není oprávněn ve smyslu § 7 odst 6 písm k) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služby na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění (dále jako "Zákon o ochraně spotřebitele") odstoupit od kupní smlouvy v případě zakoupení vstupenek na workshopy nebo semináře a ve smyslu § 7 odst 6 písm l) Zákona o ochraně spotřebitele ani od zakoupení zboží s elektronickým obsahem poskytnutým jinak než na hmotném nosiči.

 

 

Čl. IV.

Realizace objednávky

 

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami je objednávka kupujícího uskutečněná ve formě vyplněného a odeslaného formuláře zpřístupněného na Internetové stránce (dále jako "objednávka").
 2. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajících se Konference zveřejněnými na webové stránce sk, nebo www.briantracy2018.cz, www.you-academy.sk
 3. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce www.briantracy.sk, nebo www.briantracy2018.cz, www.you-academy.sk Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a celou a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.
 4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného společností You Academy s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce).
 5. Doručením potvrzení objednávky od You Academy s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro You Academy s.r.o. i kupujícího zcela závaznou. Kupujícímu a You Academy s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.
 6. You Academy s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat potvrzení o zaplacení odpovídajícího počtu vstupenek na Konferenci, a to do 2 dní, na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. přihlášce). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.
 7. Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 8. You Academy, s.r.o., upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci lze nejpozději 14 dní po vykonání objednávky vrátit bez storno poplatku.
 9. Každý účastník, který uhradil svou vstupenku, dostane daňový doklad. Následně mu bude vygenerována vstupenka s QR kódem. Na konferenci pak předloží vstupenku s QR kódem ve formě tištěné vstupenky nebo ze smartphonu. Účastník následně dostane náramek do sekce, kterou si zaplatil.

 

 

Čl. V.

Kupní cena a platební podmínky

 

 1. Kupní cenou za zboží pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí cena zveřejněna na Internetových stránkách u příslušného zboží dodací adresa v době doručení úplné objednávky kupujícího prodávajícímu, pokud není v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak (dále jako "kupní cena").
 2. Kupující se zavazuje řádně a včas zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě. Veškeré poplatky spojené s úhradou kupní ceny snáší kupující. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s dodáním zboží upujícímu, které se kupující zavazuje zaplatit za podmínek a způsobem uvedeným dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 4. Kupní cena vstupenek na Konferenci je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce www.briantracy.sk, www.briantracy2018.cz,  www.you-academy.sk
 5. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, a to nejpozdeji do 2 (dvou) pracovních dnu odo dne uzatvoření kupní smlouvy, možnost zaplatit kupní cenu na splátky nelze.
 6. Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou nebo bankovním převodem. You Academy s.r.o. akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. You Academy s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank v České republice a následujících bank: VÚB banka, Tatra banka, Sberbank, Slovenská spořitelna, OTP banka, UniCredit bank, Poštová banka, ČSOB na Slovensku. You Academy s.r.o. akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.
 7. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 8. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonem dané náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.
 9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 10. Náklady spojené s dodáním zboží specifikované v článku V. bod 11 těchto všeobecných obchodních podmínek se upující zavazuje uhradit prodávajícímu řádně a včas.

 

Čl. VI.

Sankce

 

 1. Ve všech prostorách konání Konference, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci Konference platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek nebo prenášeť online vysílání na sociálnych sítich.
 2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek může You Academy s.r.o. nechat účastníka Konference z místa jejího konání vyvést. You Academy s.r.o. je současně oprávněna požadovat po takovém účastníkovi Konference uhrazení smluvní pokuty ve výši 200 Euro bez DPH (slovy: dvěstě euro), která je splatná do 14 dnů ode dne konání Konference. Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet You Academy s.r.o. uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

 

 

Čl. VII.

Storno objednávky a reklamace

 

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Pokud účastník bude chtít stornovat objednávku po 15 dnech od zakoupení, nejpozději 8 dní před začátkem Konference, nebo semináře, workshopu, bude mu naúčtován storno poplatek 50% z ceny vstupenky. Účastníkovi budou peníze poukázány na účet formou bankovního převodu do 90 pracovních dní od požadavky storna.
 3. Pokud účastník bude chtít stornovat objednávku 7 dní před zahájením konference, nebo semináře, či workshopu, bude mu naúčtován storno poplatek 100% z ceny vstupenky. Účastníkovi budou peníze poukázány na účet formou bankovního převodu do 120 pracovních dní od požadavky storna.
 4. V případě, že se Konference, z důvodu špatného zdravotního stavu, hlavní řečník Konference, pan Brian Tracy, nebude moci zúčastnit, Prodávájíci si vyhrazuje právo změnu programu v neomezeném rozsahu (Prodávájíci může změnit řečníků Konference, může změnit datum konání Konference, může změnit město a stát konání Konference, a může změnit místo konání Konference neomezeně). Prodávájíci, je povinnen o jakýchkoli změnách informovat Kupujíciho nejpozději 14 dní před konáním Konference podle článku III. bod 4. Kupující Může své námitky, případné storno objednávky uplatnit v souladu s článkem VII. Obchodních podmínek.
 5. Účastník může kontaktovat prodávajícího ohledně storno objednávky písemně, buď poštou nebo emailem na adrese info@you-academy.sk. Je potřeba uvést důvod proč chce účastník konference vstupenku vrátit. Požiadavka storno objednávky bude schválená až po uplynutí maximálně 14 dnů. Po schválení požadavky na storno nákupu, bude zákazníkovi vyhotoven dobropis, který musí být účastníkem podepsán. Po obdržení podepsaného dobropisu mu bude adekvátní částka poslána na jeho bankovní účet a to do 120 pracovních dnů.
 6. V případě, že z nějakého důvodu dojde ke zrušení celé konference, organizátor se zavazuje vrátit celou uhrazenou částku na bankovní účet účastníka a to nejpozději do 120 pracovních dní od oznámení zrušení konference avšak ne v případě úmrtí nebo ztráty či omezení právní způsobilosti vystupujícího. 
  Pokud nebude účastník spokojen s průběhem akce, může tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 12:00 hod. v den konference a účastníkovi bude vrácena plná částka z ceny vstupného na jeho bankovní účet do 120 pracovních dnů od oznámení. Po této době nebude brát prodávající na zřetel žádnou reklamaci.

 

 

Čl. VIII.

Alternativní řešení sporu

 

 1. Každý kupující, který je spotřebitelem je oprávněn využít možnosti alternativního řešení sporů a obrátit se na prodávajícího v případě pokud se domnívá, že prodávající jakkoli porušil jeho práva spotřebitele tak v případě pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení řádně uplatněné reklamace. V takových případech se každý kupující může obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu, kterou rodávajícímu zašle na emailovou adresu zveřejnenou na internetové stránce www.you-academy.sk
 2. V případě, že prodávající žádost o nápravu podanou podle odst. 1 zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího doručení nebo pokud kupující nebude souhlasit s navrhovaným způsobem vyřízení žádosti, kupující má na základě příslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů právo na mimosoudní alternativní způsob řešení sporů se společností po podání návrhu na alternativní řešení sporu podle § 12 zákona číslo 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporu. Kupující se s návrhem může obrátit na kterýkoli z registrovaných subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporu.
 3. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud je vyčíslitelná hodnota sporu nižší než 20 € nebo je ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí.
 4. Pokud je výsledkem řízení smírného vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu, kterou mezi sebou strany uzavřou. Dohoda, která vznikne jako výsledek alternativního řešení sporů je pro strany sporu závazná. Možnost stran sporu obrátit se v téže věci na soud tím však není dotčena.
 5. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Podání návrhu však může být podmíněno uhrazením poplatku za zahájení alternativního řešení sporů. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně.

 

 

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků Konference jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Smluvní vztah mezi You Academy s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky briantracy.sk, briantracy2018.cz, www.you-academy.sk, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí slovenským právním řádem.
 3. Registrací na konferenci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2017 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.
 5. Změny cen, programu, místa, státu, datumu vyhrazeny!